ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน

ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

จากพระเดชพระคุณของพระอาจายร์แบน ธนากโร

แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ และ หลอดเลือด

( Cardiac Catheterization Laboratory )

ณ ศูนย์โรคหัวใจ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษา
โรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจร
ในภูมิภาคอินโดจีน

เกี่ยวกับศูนย์โรคหัวใจ

Cardiac Catheterization Laboratory | Cath Lab

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

อีกหนึ่งแนวทางของการพัฒนา เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน และให้ผลที่แม่นยำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Cath Lab เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆของร่างกายโดยภาพจะปรากฏขึ้นที่จอและบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดทำให้แพทย์ได้ภาพจากทุกมุมตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม

ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน


โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ 1


จุดบริการผู้ป่วยนอก (OPD)


บริการของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
#

บริการตรวจสวนหัวใจ

ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

#

บริการขยายหลอดเลือดหัวใจ

ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
และการดามขดลวด

#

บริการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ

ผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
หรือผ่าตัดบายพาสหัวใจ

#

บริการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
(Pacemaker Implantation)

#

บริการรักษาโรคหัวใจด้วยยา

รักษาโรคหัวใจด้วยยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด

#

บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วย
การออกกำลังกาย

แจ้งนัดหมาย/แนะนำติชม

ทีมแพทย์ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

นพ.อภิลักษณ์ พิทักษ์นพกุล

ตำแหน่ง Cath Lab Director

นายแพทย์อภิลักษณ์ พิทักษ์นพกุล

พญ.เจนจิรา สวัสดิมานนท์

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ

แพทย์หญิงเจนจิรา สวัสดิมานนท์

นพ.ขชล ศรียายาง

ตำแหน่ง Cath Lab Director

นายแพทย์ขชล ศรียายาง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

นางสาวประกายแก้ว กิ่งโก้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นางจุฬารัตน์ ประชาชิต

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายไกรสร วังอินทร์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

นายอรรถพล กันหาวงษ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายพยงค์ คับพวง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายทวีศักดิ์ จันทรังษี

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกฤติญา แสงชาติ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายวีระยุทธ แสนพงศ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

นางธัชกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ์

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจุฑาทิพย์ เทอำรุง

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอมวิกา เพียลาดไหล

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

พันธกิจ

Mission

1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. บริหารสุขภาพแบบผสมผสาน
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายและประชาชน

3. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์

Vision

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคหัวใจ

ค่านิยม

Core Values

" ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ "

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข : MOPH

M : Mastery เป็นนายตัวเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People Centered Approach
ใส่ใจประชาชน

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

กิจกรรมศูนย์โรคหัวใจ

กิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)"

วันที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 08:30 - 16:30 น.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวสารศูนย์โรคหัวใจ

กิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)"

ขอเชิญ หัวหน้าตึก หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)" บริเวณหน้าห้อง ตรวจงานผู้ป่วยนอก ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วันที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 08:30 - 16:30 น. | ดาวน์โหลดไฟล์

นายแพทย์ขชล ศรียายางตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ

สถานที่ตั้งศูนย์โรคหัวใจ